Tìm hiểu về bệnh Cúm Coronavirus

2019-nCoV-CDC-23312 without background

Bệnh cúm coronavirus có triệu chứng như bệnh “cúm influenza”  và bệnh cảm lạnh mà nhiều người gọi lầm là bị cúm.

Ngay cả các bác sĩ đôi khi cũng gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa “cúm thông thường” và “cảm lạnh đơn giản” dựa trên các triệu chứng.

Continue reading “Tìm hiểu về bệnh Cúm Coronavirus”

Digital Transition: a lesson-learned project – Digital EEG System for preoperative diagnostics epilepsy surgery

eeg_paperwork

On the 25th anniversary of the epilepsy surgery in Bethel, I would like to present a Digital Transition project as lesson-learned or best-practice project: “Digital EEG System for preoperative diagnostics epilepsy surgery”

It began in a coffee meeting of Professor Dr. P.Wolf (Bethel, Bielefeld, Germany) and Professor Dr. H. Lüders (Cleveland, Ohio, USA) in Jerusalem about epilepsy surgery. They came up with a development of a medicine program supported with high-tech and the result is the existing Epilepsy Surgery Center Bethel after 25 years.

Continue reading “Digital Transition: a lesson-learned project – Digital EEG System for preoperative diagnostics epilepsy surgery”